Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Mennica Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 96, mając na uwadze fakt, że od dnia 1 marca 2021 r. zgodnie z art. 328 i 3281 Kodeksu Spółek Handlowych akcje spółki nie powinny mieć formy dokumentu, a w zamian za to powinny być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, niniejszym działając na podstawie art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 września 2019 r. zwraca się z prośbą o złożenie dokumentów akcji w biurze Spółki przy ulicy Kościuszki 37 III celem ujawnienia Państwa uprawnień z akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. w oparciu o umowę z dnia 29 września 2020 r.

W celu przesłania Państwu kwestionariuszy Zarząd Spółki uprzejmie prosi o kontakt pod adresem uprzejmie proszę o kontakt pod adresem sekretariat@mennicafinance.pl

Uzupełnione kwestionariusze proszę złożyć w biurze Spółki przy ul. Kościuszki 37 p. III wraz z dokumentami akcji. Pragniemy zaznaczyć, że warunkiem koniecznym dla rejestracji Państwa uprawnień z tytułu akcji jest zarówno złożenie uzupełnionego kwestionariusza, jak i złożenie dokumentów akcji.

Kontakt z nami

 

+48 882 121 608

 

Dane adresowe

 

Mennica Finance S.A.

Siedziba:

Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

NIP: 525-25-33-460
REGON: 146 188 625
KRS: 0000 427 318

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Oddział oraz adres korespondencyjny

ul. Ks. Norberta Bończyka 74 a lok. 8
41-400 Mysłowice