Faktoring jest świetną alternatywą w czasie wysokiego poziomu zatorów płatniczych. Jest dobrym rozwiązaniem na poprawę płynności finansowej, ale czy tylko na to?

Poniżej lista przykładowych zastosowań faktoringu w obszarze działalności przedsiębiorstw w aspekcie działalności Faktoranta .

 • Uzyskanie środków pieniężnych z tytułu dostaw towarów lub usług we wcześniejszym terminie? umożliwia to planowanie działalności: terminową spłatę własnych zobowiązań lub zaangażowanie tych środków w nowe inwestycje,
 • Poprawa wskaźników ekonomicznych firmy– zmiana posiadanych należności na środki pieniężne stabilizuje przepływ środków pieniężnych, dzięki czemu następuje poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy oraz korzystnej zmiany wskaźnika rentowności orz zadłużenia,
 • Możliwość zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej – firmy faktoringowe świadcząc usługi dodatkowe związane z windykacją należności bądź administrowaniem wierzytelnościami pozwalają przedsiębiorstwu bardziej skoncentrować się na działaniach operacyjnych,
 • Efektywne zarządzanie finansami – dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorca ma wpływ na strukturę przepływów pieniężnych bez korzystania ze zobowiązań kredytowych. Dodatkowo faktor świadcząc usługi windykacji oraz analizy działalności dłużnika ma wpływ na terminowość płatności wierzytelności,
 • Zawieranie nowych kontraktów handlowych? oferowanie dłuższych terminów płatności swoim odbiorcom,
 • Zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem i odzyskiwaniem należności – przedsiębiorca dzięki temu może zmniejszyć koszty wynagrodzenia osób zajmujących się tymi działaniami,
 • Ograniczenie ryzyka handlowegozwiązanego z niewypłacalnością odbiorców czyli
  z brakiem terminowej spłaty zobowiązań odnoszących się do faktur handlowych poprzez przeniesienie tego ryzyka w części lub całości na faktora,
 • Brak zaangażowania majątku firmy w zabezpieczenie transakcji faktoringowej– najczęściej w faktoringu zabezpieczeniem są weksle In blanco bądź inne instrumenty
  o charakterze niemajątkowym,
 • Operacje w faktoringu są o wiele szybsze, procedury są o wiele prostszea uzyskanie finansowania przez małe firmy jest bardziej dostępne,
 • Ograniczenie strat inflacyjnychza pomocą inkasa należności w krótkim odstępie czasu po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi,
 • Dopasowanie wielkości finansowania do aktualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa.

Jeżeli faktoring jest rozwiązaniem na problemy w Państwa działalności, skontaktuj się z Naszymi Doradcami, którzy pomogą dopasować Naszą ofertę do Państwa potrzeb!

Agnieszka KUBERA