Potencjał Rynku MSP a jego wrażliwość.

Zarówno teoretycy jak i praktycy zgodnie twierdzą, iż małe i średnie przedsiębiorstwa mają największy udział w PKB i dają najwięcej miejsc pracy. Tym samym ten sektor gospodarki należy poddawać szczególnej analizie w obszarach wsparcia i rozwiązywania istniejących barier.

Do jednej wielu barier zaliczyć możemy niestabilność i nieprzewidywalność procesów gospodarczych, w tym dostępności do kapitału firm działających na tym rynku. Sektor MSP cechuje duża dywersyfikacja, szybkość implementacji i łatwość w dostosowaniu się do potrzeb rynku, ale i także duża wrażliwość na spadki koniunkturalne. Jednym z obszarów szczególnie wrażliwych jest finansowanie działalności. Rosnąca świadomość przedsiębiorców dotycząca zabezpieczania swoich rynków zbytu i dbałości o płynność finansową swoich firm powoduje, iż przedsiębiorcy z tego segmentu sięgają po faktoring i na podstawie umowy outsourcingu realizują usługi weryfikacji swoich odbiorców oraz przejęcia ryzyka na zewnątrz. Ponadto powyższe cechy faktoring spełnia pewnego rodzaju działalność administrowania wierzytelnościami będącymi przedmiotem wykupu. Co wpływa korzystnie na transparentność realizowanych procesów przez przedsiębiorców.

Takie podejście co prawda w krótkim aspekcie pomniejsza marżowość przedsiębiorcy ale w dłuższym aspekcie (potencjalnych strat oraz odpisów złych długów) kumuluje korzyści dla firm. Kolejnym atutem wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstwa jest dywersyfikacja dostępu do kapitału i optymalne wykorzystanie instrumentów finansowania dostępnych na rynku. Kapitał wykorzystywany przez ten segment powinny cechować bezpieczeństwo oraz łatwość dostępu. Zarówno faktoring pełny jak i niepełny może stanowić optymalny instrument dla firm działających w MSP. Wsparcie, jakie daje tym firmom Faktor, polegające na weryfikacji kontrahentów, zabezpieczaniu dokumentowym i administracyjnym procesów gospodarczych oraz przejmowaniu ryzyka niewypłacalności, stanowi cenną wartość dodaną wzmacniającą pozycję firm z sektora MSP.

Faktoring jako narzędzie finansowe.

Faktoring jest jednym z kilku narzędzi służących do finansowania bieżącej działalności firmy.

Jest to usługa polegająca na wykupie niewymagalnych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług, połączona z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz usług dodatkowych. Taki instrument finansowania działalności przedsiębiorców doskonale komponuje się z innymi źródłami finansowania i często jest wykorzystywany w realizacji dynamicznego rozwoju rynku sprzedaży. Faktoring, ponad swoją podstawową rolę, jaką jest finansowanie działalności bieżącej, cechuje jeszcze funkcja administracyjna oraz – w przypadku faktoringu pełnego bez regresu do zbywcy – funkcja zabezpieczenia przed nierzetelnymi płatnikami oraz problemami z wypłacalnością dłużników.

Zaletą usługi faktoringowej jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa (Faktoranta), będącej głównym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo i podstawę funkcjonowania tego przedsiębiorstwa.

Faktoring bez regresu

Faktoring dedykujemy przedsiębiorstwom które:

  • chcą uniknąć zatorów płatniczych;
  • uzyskują krótsze terminy płatności od swoich dostawców niż te, które oferuje swoim odbiorcom;
  • zamierzają zwiększyć swój udział w rynku poprzez pozyskanie nowych odbiorców;
  • realizują lub planują inwestycje z części środków własnych;
  • chcą zabezpieczyć ryzyko prowadząc dojrzałą, ale i dynamiczną politykę rozwoju;
  • są spółką o nieugruntowanej pozycji na rynku (mają krótką historię działalności);

usługa faktoringu pełnego bez regresu do zbywcy jest optymalnym narzędziem finansowym, które zapewni jej wymierne korzyści.

Aspekty faktoringu bez i ze zwolnieniem z regresu.

Kluczową różnicę definiuje kierunek dochodzenia spłaty za udzielone finansowanie. W przypadku faktoringu bez regresu do zbywcy Faktor, przez ujęcie w zapisach umowy, zwalnia Faktoranta od ryzyka niezapłacenia przez dłużnika sfinansowanych wierzytelności. W przypadku faktoringu z regresem do zbywcy, niezapłacona wierzytelność „wraca”, po spełnieniu opisanych w umowie lub procedurze warunków, do zbywcy (Faktoranta) i Faktor żąda od niego zwrotu wypłaconej zaliczki.

Z usług faktoringu ze zwolnieniem z regresu korzystają klienci chcący zabezpieczyć się przez niewypłacalnością swoich odbiorców, a co za tym idzie przed wpadkami finansowymi wynikającymi z braku zapłaty. Przedsiębiorcy prowadzący rentowną, bezpieczną i świadomą politykę finansową swojej firmy, często także są przedsiębiorcami realizującymi ekspansywną politykę sprzedażową. Do tej grupy zaliczają się także klienci, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny ratingowej prowadzonego przez siebie biznesu, tak by ryzyko finansowania przejąć na siebie. Faktoring bez zwolnienia z regresu jest popularny w gronie klientów o akceptowalnej sytuacji finansowej, opartej na relacjach handlowych z dłużnikami o pewnych i wiarygodnych historiach płatniczych, którzy legitymują się wysokimi ratingami wypłacalności.

Faktoring koszty

Koszt usług faktoringu bez i ze zwolnieniem z regresu.

Generalnymi różnicami są koszty związane z zabezpieczeniem regresu wobec udzielanych limitów. Faktorzy zabezpieczają go poprzez realizowanie transakcji w ramach zawartych umów ubezpieczenia transakcji faktoringowych lub na podstawie innych adekwatnych do prowadzonej polityki zabezpieczeń. Ponadto w takich relacjach mogą pojawiać się koszty związane z windykacją lub dochodzeniem zapłaty od dłużników.

Podsumowanie:

Z naszych analiz wynika, że firmy, które od kilku okresów korzystają z wielu źródeł finansowania bieżącej działalności, prognozują swoją działalność w sposób bardziej przewidywalny i dynamiczny – komentuje Krzysztof Kozok. Wykorzystanie kilku niezależnych źródeł finansowania bieżącej działalności zarówno w fazach spowolnienia gospodarczego ale i także w trakcie fazy dynamicznego wzrostu się opłaca. Kolejną cechą (usługą towarzyszącą) rozwoju usługi faktoringu jest zabezpieczenie rynków zbytu poprzez zapewnienie dostępu dla klientów do wysoko wykwalifikowanych zasobów prawnych opiniujących powstające zdarzenia gospodarcze. Idąc dalej skuteczne wypracowanie modelu dedykowanego zwolnienia faktoranta z regresu i zabezpieczenie realizowanych przez niego transakcji handlowych. Taki mechanizm zabezpieczania swoich należności przez klientów jest często wskazywany przez uczestników rynku jako oczekiwany kierunek rozwoju usługi faktoringu. Postulat rynku jest charakterystyczny dla zjawisk zapobiegających skutkom braku zapłaty za swoje należności. Procesy przenoszenia regresu na faktora charakteryzują się nadawaniem limitów kredytowych, poprzez dokonanie fundamentalnej analizy finansowo–prawnej kontrahenta. Taka procedura prowadzona przez faktorów skutkuje publikowaniem raportów, które m.in. obrazują historyczną rzetelność płatniczą kontrahenta oraz jego branży.

Informacje tego typu stanowią doskonałe narzędzie coraz częściej wykorzystywane podczas realizacji strategii rozwoju sprzedaży i doboru pewnych i rzetelnych kontrahentów. Niektórzy faktorzy przejmują na zasadach umownych administrowanie pewnym zakresem obrotu gospodarczego swoich klientów w zakresie finansowania, oceny ryzyka co stanowi swoistą usługę administrowania portfelami wykupywanych wierzytelności, co wpływa na budowanie i porządkowanie systematyczności płatniczej kontrahentów. Dobra dyscyplina płatnicza kontrahentów wpływa na koniunkturę finansową firmy i zapewnia jej płynność, cechę bez której żadna z firm w dłuższym okresie nie jest w stanie funkcjonować. Wielu klientów już na tym etapie potrafi dokonać trafnego doboru kontrahenta i pominąć ryzyko handlu z nierzetelnymi i nieuczciwymi odbiorcami.

Krzysztof Kozok Prezes MENNICA Finance S.A.